تاریخ انتشار:1395/12/13
مردمسالاری تحت نظارت!؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

مردمسالاری تحت نظارت!؟

جمهوری اسلامی نظامی مردمسالار است که دو قوه مقننه ومجریه آن بوسیله مردم انتخاب میشود. اما این مردمسالاری بوسیله نهادهای گوناگون تحت نظارت است که معلوم نیست چه نتیجه ای از این مردمسالاری بدست میاید؟

بنظر بنده نهادهای زیر بنوعی دست مردمسالاری را می بندند .

سیاستهای کلی نظام که توسط مجمع تشخیص تنظیم وبوسیله رهبری ابلاغ میگردد. این سیاستها قوای مقننه ومجریه را در چاره جوئی برای حل مشکلات جامعه در تنگنا قرار میدهد .قانون اساسی چارچوب لازم برای قوانین پائین دستی هست ودیگر ضرورتی برای محدودیت بیشتر نیست.

شورای نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس است وبنوعی برای آنها محدودیت شرعی وقانون اساسی ایجاد میکند

نظارت شورای نگهبان درامر انتخابات عامل مهم دیگری برای محدودیت در اراده مردمی است وبرخی براساس همین نظارت از گردونه مردمسالاری حذف میشوند

قوه قضائیه وبویژه دادستانها ازجمله عواملی هستند که در مساله رسانه ها وفعالیتهای مردمی عامل محدودیت هستند ومردمسالاری را تهدید میکند

عوامل امنیتی موازی عامل دیگری برای ایجاد محدودیت در امر مردمسالاری است

ورود نظامیان به عرصه سیاست اگر چه بارها ممانعت شده است خود عامل دیگری در این محدودیت میباشند.

ودر نهایت نهاد رهبری که با توجه به صلاحیت مطلقه در هر منصه وفرصتی واز هر تریبونی با اعلام نظرات خود قوای مقننه ومجریه را در محدودیت قرار میدهند.