تاریخ انتشار:1395/12/12
اسلام وقوای سه گانه
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اسلام وقوای سه گانه

در دنیای امروز حکومت ها از سه قوه قانونگزاری قضائی واجرائی تشکیل میشود که در کشورهای مردمسالار این سه ازهم منفک ومستقلند ورابط آنها خود مردمند . در مورد دین خدا یا اسلام که آخرین آنهاست ببینیم چه رابطه ای با این سه قوه دارد؟

در دین این سه قوه در شخص پیامبر وامام مستقر است وچون آنان معصومند مشکلی پیش نمیاید اما در غیاب معصوم وبا توجه به تجربیات بشر در طول تاریخ حکومت های دینی بنظر رسید که این سه قوه در اختیار یک نهاد قرار نگیرد تا موجب استبداد شود. لذا در درجه اول آنانکه از حکومت های دینی بریدند بسوی تفکیک قوا رفتند وسکولاریسم را برگزیدند وآنانکه متمایل به حکومت دینی بودند تلاش کردند میان دین وقوای سه گانه مستقل هماهنگی ایجاد کنند .آنچه در این هماهنگی مهم است قوانین دینی است که باید حاکم باشد واین امر توسط قوه مقننه با حضور چند فقیه ممکن است ودیگر اینکه قضات باید براساس مقررات اسلام حکم صادر کنند که این هم با اسلامی شدن مقررات امکان پذیر است.میماند اجرای قوانین که در اختیار قوه مجریه است ودر اینجا هیچ ضرورتی به حضورفقیه نمیباشد . بنابراین بدون نیاز به حضور فقیه در سطح قوه اجرائی امکان یک حکومت دینی مردمسالار وجوددارد.