اصلاح قانون اساسی ویک پیشنهاد مهم!؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اصلاح قانون اساسی ویک پیشنهاد مهم!؟

سه دهه است که قانون اساسی اصلاح نشده است واگر قرار است درآینده تغییراتی داده شود پیشنهاد بنده حذف ولایت فقیه از سیستم حکومتی ماست . البته این امر بمعنای خروج حکومت از دایره اسلام نیست چه شورای نگهبان کماکان حضور دارد وقوانین کشوررا نظارت میکند منتها بجای اینکه در راس حکومت بجای یک فقیه رئیس جمهور قرار میگیرد که هر 4 سال با انتخابات مردم برگزیده میشود. علت طرح این پیشنهاد بدو دلیل است یکی اینکه بنظر بنده این سیستم حکومتی تا کنون موفق نبوده است وامروزه در اوج گرفتاری است وهربار که حرکتی مثبت انجام میشود باز وارد بحران میشود .بنابراین تاکی باید آزمون وخطا انجام داد؟ اگر قرار است که حکومت اسلامی باشد ومقررات دینی دیگر چه ضرورتی به مدیریت روحانیت است ؟ روحانیت خود دارای اقتدار دینی است و14 قرن است که با مردم عجین است اما برای اولین بار وارد مدیریت حکومت شدند ونه تنها مشکل گشا نبودند بلکه اسلام را هم بجهانیان بد نشان دادند بگونه ای که امروزه نام ایران را در ردیف داعشیان قرار میدهند . کاش امام راحل که به قم برگشتند هرگز به تهران نمیامدند وکاش سفارش مرحوم طالقانی مورد توجه قرار میگرفت وکاش بهمان اندیشه های شهید نوری ومدرس عمل میشد اما برای اولین بار روحانیت وارد دور شد تا اسلام اهلبیت را ارائه دهد که نتیجه آنرا مشاهده میکنیم . کجا اهلبیت طالب حکومت داری بودند ؟ دوران امام علی ع نیز با جنگهای درونی بگذشت . واینک کشورهای اسلامی مانند لیبی سوریه فلسطین یمن عراق افغانستان در جنگ وآتشند وتبدیل بمخروبه ای شده اند که محصول ارائه اسلام اهلبیت باین شیوه است .امید است در اصلاحات آینده این پیشنهاد حقیر مورد توجه قرار گیرد.