حکومت اسلامی منحصر به حکومت ولایت فقیه نیست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

حکومت اسلامی منحصر به حکومت ولایت فقیه نیست

برخی گمان میکنند که وقتی سخن از حکومت اسلامی بسبک اهلبیت میشود مراد حکومتی مانند ایران است در حالیکه این شیوه مورد قبول برخی از علمای اسلام نیست . حال پرسش اینستکه آیا شیوه دیگری مطرح است ودر گذشته سابقه دارد؟

برای درک پاسخ مقدمه کوتاهی مطرح میشود قوانین الهی در کتاب خدا آمده است وبرای تفسیر ویا اجرای آن پیامبران وامامان حضور پیدا کردند ودر غیاب آنان علمای دین .بعبارت دیگر کتاب قرآن صامت ومعصومان قرآن ناطقند. هدف اصلی در درجه اول اجرای مقررات دینی در جامعه است اما برای اجرا میتواند معصوم وارد میدان شود ویا هر فردیا گروهی که مردم برمیگزینند مجری قوانین الهی بشوند.

اینک فرض کنیم دریک کشور اروپائی مانند سوئد ویا سوئیس هستیم کشوری پیشرفته وبا فرهنگ کشوری مردمسالار اما غیر دینی .حال اگر مردم بخواهند کشور خودرا با مقررات دین اسلام تطبیق دهند چه میکنند؟چند نفر فقیه واسلام شناس را در مجلس قانونگزاری قرار میدهند مانند شورای نگهبان خودمان تا همه مقررات را تحت نظارت بگیرند آنچه تصویب میشود اسلامی است واجرای آن هم با دولت منتخب مردم است. می بینید که براحتی بدون اینکه ولایت فقیه مطرح باشد کشور اسلامی میشود. شاید آن سخن روحانی مبارز سید جمال که گفت من در غرب اسلام را دیدم ودر شرق نام آنرا بهتر درک کنیم که اروپا در اصل همان قوانین دینی را اجرا میکند اما بدون نام دین.در زمان اصلاح قانون اساسی مشروطیت نظریه شهید نوری همین بود که در قانون آمد ولی اجرا نشد وهدف مدرس در نمایندگی درمجلس زمان پهلوی نیز همین بود که از قوانین ضد دینی جلوگیری شود .مهم نیست که مجری که باشد؟ بنابراین نوع دیگری از حکومت اسلامی اجرای قوانین اسلام توسط مسوولان منتخب مردم است و ضرورتی به پذیرش ولی فقیه درراس نظام نیست . حوزه علمیه نقش خودرا بعنوان نماینده امام عصر ع هم در جهت امور فردی ازطریق مراجع وهم امور جامعه ازطریق معرفی فقهای مورد نظر ایفا میکند بی آنکه در مسایل اجرائی وارد وبا پذیرش مسوولیت موجب بدنامی دین خدا شوند. هدف آن دسته از عالمان دینی که با ورود روحانیت به امور اجرائی هستند همین است.