حکومت دینی منحصربه حکومت ولائی نیست
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اگر چه در قانون اساسی در راس نظام دینی ما ولی فقیه قرار دارد اما شیوه حکومت دینی منحصر به این مورد نیست و شیوه های دیگری نیز هست که بزرگانی ازآن حمایت کرده اند. یکی از آنها حکومتی دینی است که قوانین در آن منطبق با احکام دین باشد واین امر از طریق وجود فقهای شورای نگهبان ویا وجود فقهای همطراز در مجلس انجام میشود .اجرای قوانین برعهده مجریان منتخب مردم است ولذا در این شیوه نیازی بحضور ولی فقیه درراس نیست قوانین منطبق با احکام الهی ومجری نمایندگان منتخب مردم. البته این شیوه از نظر مبنائی محکمتر از شیوه ولائی است چه در امور فردی مقلد ومرجع مطرح اند ومراجع فتاوای خودرا صادر واجرای آنها بوسیله پیروان آنان انجام میشود یعنی میان آن دو واسطه ای وجود ندارد درنتیجه دراجرا این خود پیرو است که باید اقدام کند خواه مرجع پیامبر باشد یا امام ویا فقیه .بر همین سیاق در امور اجتماعی فقیه فتاوای خودراصادر میکند وانجام آن برعهده جامعه ویا نماینده منتخب جامعه است . در اینجا نیز برای اجرا نیازی به فقیه نیست ولذا درسطح کلان مساله ولایت فقیه منتفی میگردد و بسیاری از زمینه های فساد درحکومت ویا دوباره کاری ها نیز مرتفع میشود. البته این امکان وجوددارد که مردم نمایندگان خودرا ازمیان فقها برگزینند که در این صورت همین شیوه فعلی جاری خواهد بود.