آیا مراجع میتوانند به تصمیمات شورای نگهبان ایراد بگیرند؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنا م خدا

آیا مراجع میتوانند به تصمیمات شورای نگهبان ایراد بگیرند؟

مراجع دینی دارای فتوا هستند وپیروان آنان مکلفند از فتاوی تبعیت کنند اما شورا ی نگهبان مرجعی قانونی است که طبق قانون اساسی میتواند در مورد مصوبات مجلس وبقیه نهادها نظر بدهد وبا اعلام نظر آن شورا قانونا نهادها مکلف به اجرا هستند .

فتاوای مراجع در امور فردی است ونظامات جامعه برعهده قانون است و در مورد قوانین مراجع نیز باید ازآن تبعیت کنند . اخیرا در مورد شرکت های هرمی فتوائی برحرمت آن ازسوی مرجعی داده شده بود .شورای نگهبان در مورد آن به یک نهاد دولتی جواز آنرا صادر کرد. این امر بمعنی دخالت در حوزه کاری مراجع نیست .البته میتوان نظرات شورا را نقد نمود ولی بهرحال در امور اجتماعی قانون حاکم است نه فتوا ضمن اینکه در اینگونه موارد پیروان یک مرجع میتوانند از فتاوای مرجع خود تبعیت کنند ونباید موجب اعتراض گردد چه ممکن است مرجع دیگری نظر دیگری بدهد

 http://www.isna.ir/news/95112618248/ تذکر-بی-سابقه-آیت-الله-مکارم-به-شورای-نگهبان