وظیفه نظام اسلامی آباد کردن دنیای مردم است!؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در نظام الهی واسلام درعصر غیبت دوسیستم حاکم است .امامت وخلافت . امامت هدایت امورفردی افراد است تا عاقبت آنان ختم بخیر شود وبعبارتی مسیر بهشت را امام بمردم یاد میدهد. اما امر دیگری نیز هست که خلافت است وآن هدایت جامعه بسوی عدالت است .طبیعی است که عدالت مربوط به این دنیاست نه عالم دیگر ولذا نظام اسلامی بمنظور ایجاد رفاه وتامین عادلانه زندگی مردم است اگر چه در یک جامعه عادله سرانجام نیز سعادت مندی در پی دارد . نقش امامت را مراجع دینی برعهده دارند و اساسا یک فرد در هر جائی که ازدنیا باشد میتواند امور فردی خودرا با نظر مرجع دینی خود همراه سازد اما مساله حکومت وخلافت امری است که با بیعت مردم یک کشور آغاز میگردد ودر راس حکومت یا فقیه قرار دارد ویا اینکه فقها درامر قانونگذاری نظارت دارند تا براساس مقررات دین دنیای مردم آباد گردد.آنچه در غرب حاکم است سکولاریسم است یعنی جدائی دین ازسیاست ویا اینکه امور فردی از امور جمعی جداست اما در نظام اسلامی امور فردی وجمعی جدا هست تنها با این تفاوت که قوانین اجتماع براساس مقررات دین خواهد بود اما هدف همان نظام عادلانه در کشور است.ضمنا در صورت تشکیل حکومت توسط امام معصوم این دو با هم یکی میشود.