تاریخ انتشار:1395/10/22
یک بارزایمان برجامی لازم است
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

حماسه 21 دی در بزرگداشت یار دیرین امام ورهبری فرصتی بی نظیر بود تا باردیگر گرو ههای سیاسی در مسیر وحدت گام بردارند وازملت بیاموزند که چگونه با فرزندان صدیق خود همراه است .

در بحبوحه این ایام جلسه ای در باره نقض برجام ازسوی آمریکا در وین تشکیل شد ومنجر به تصمیمی شد. هنوز نمایندگان ما به ایران برنگشته اند برخی بهانه های خودرا آغاز کرده اند وهرگز بندای وحدت ملت در21 دی توجهی نمیکنند .بنده معتقدم که عزیزانی که بابرجام مخالفند وحق هم دارند چرا که آن وحی منزل نیست یکبار زایمانی انجام دهند وبرای همیشه خود ومردم را راحت کنند .چگونه این زایمان انجام شود؟ دقت کنند. تحریماتی که ملت ایران را رنج میداد ودنیارا علیه ما بسیج نموده بوده محصول کار این دولت نبوده است . از گذشته بارث مانده است مهم نیست که سبب آن دولتهای گذشته یا نمایندگان مسوول درامر هسته ای یا هرکس دیگری بوده باشند آنچه مسلم است این محموله برزمین مانده بود که دولت فعلی سرکارآمد پس در باره تحریم این دولت هرگز مسوولیتی نداشته است .مسوولیت این دولت انجام مذاکرات برای حل معضل بود که با هدایت رهبری انجام وبسرانجام رسید وشد برجام . این برجام محصول دولت فعلی است ووحی منزل هم نیست وحتما نقایصی دارد. کدام انسان وکدام اقدام در روی زمین کامل است .پس صرف نقیصه داشتن برجام نمیتواند محملی برای سوء استفاده ازآن برای ضربه زدن به نظام ودولت نمود .باید از دست اندرکاران سپاسگزاری نمود ودر رفع نقیصه ها با هم همفکری نمود .این همان زایمانی است که باید منتقدان برجام برای یکبارهم شده انجام دهند وخود ودیگران را راحت کنند وارحماسه 21 دی درس وحدت را همگی بیاموزیم انشاء الله درسایه وحدت درآینده جایگاه هائی را که با سیمان پر کردیم خالی نموده ودرآن دشمنی ها وکینه توزی هارا دفن کنیم