فرق است میان رئیس جمهور ورئیس قوه مجریه؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

فرق است میان رئیس جمهور ورئیس قوه مجریه؟

برای اینکه موقعیت رئیس جمهوررا در قانون اساسی بشناسیم باختصار در باره سیستم مدیریت کلان کشور مینویسم.

مدیریت نظام اسلامی بوسیله قوای سه گانه زیر نظر رهبری اداره میشود. رهبری علاوه برنظارت عالیه برقوا خودنیز بخشی ازمسوولیت اجرائی را برعهده دارند وآن فرماندهی کل نیروهای مسلح است. یعنی علاوه بررهبری فرماندهی عالی نظامی را هم برعهده دارند امریکه در برخی کشورها برعهده رئیس جمهور است. بنابراین رهبری شخص اول کشورند. پس ازایشان رئیس جمهور شخصیت دوم کشورند ومسوولیت اصلی رئیس جمهور اجرای قانون اساسی درسراسر کشور است ومساله ریاست قوه مجریه یکی از مسوولیتهای ایشان است که درسطح روسای دوقوه است .در گذشته این مسوولیت بردوش نخست وزیر بود وبا حذف این پست برعهده رئیس جمهور قرار گرفت. بنابراین رئیس جمهور که نماینده ملت ایران است دارای مقامی بالاتر از روسای دوقوه است . غالبا در اختلافات موجود میان قوا باشتباه آنرا میان رئیس جمهور وسایر قوا میدانند درحالیکه رئیس جمهور دارای شانی بالاتر داشته ومشکلات مربوط به دولت وقوای دیگر است .شخص رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی میتواند قوای کشوررا مورد سوال قرار دهد وباید ملتزم به این امربود . مقابله با رئیس جمهور نوعی مقابله با ملت تلقی میشود .محدود کردن مسوولیت رئیس جمهور دراجرای اصل113 قانون اساسی شان اورا بعنوان مقام دوم کشور پائین میاورد وچون این امر برعهده کس دیگری نیست موجب افساد واختلال درنظام میگردد. همانگونه که مسوولیت نظارت واجرای سیاستهای کلی برعهده مجمع تشخیص قرار دارد مسوولیت اجرای قانون اساسی در کل کشور ودرتمام نهادها با رئیس جمهور است. اعتبار کشور ایران در سازمان ملل ودیگر مجامع عمومی با شخصیت رئیس جمهور است.