علل ایجاد تناقض یا پارادوکس درمنتخبین ملت(بخش دوم)
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در بخش یکم گفته شد که ملت ایران برای دوامر مهم یکی مدیریت کلان اسلامی ودیگری مدیریت پائین دستی اقدام به انتخابات دومجلس شورا وخبرگان میکند اما درعمل ایندو با هم در برخی امور مهمه همخوانی ندارند ومردم شاهد اختلاف در میان منتخبان خودند چه علتی یا عللی در کار است که این تناقض ایجاد میشود؟
علتها را در دو جا میتوان یافت
یک: دردرون ملت -مردم ما اکثرا متدین اند ودر انقلاب اسلامی خواهان موفقیت درهردو جبهه دنیائی واخروی اند آنان هم میخواهند دنیایشان آباد گردد وهم آخرتشان ولذا در مورد آخرت خود بیشتر بدنبال روحانیون سنتی هستند اما در مورد دنیای خود انتخاب آنان ازمیان متجددین است ولذا شاهدیم که منتخبین ومنتصبین آنان با هم در تضاد قرار میگیرند چه تفاوت میان ایندو تفاوت اندیشه سنتی ومدرن است
دو:در میان منتخبان ومنتصبان- شاید مردم درانتخاب درست عمل میکنند اما کسانیکه انتخاب میشوند یا پس از انتخاب رنگ عوض میکنند ومسیر دیگری را میروند ویا اینکه قدرت آنانرا بمسیر دیگری می کشاند ودر نتیجه میان مسوولان بالا که منتخب یا منتصب منتخبین است تضاد وتناقض پیش میاید. علت دیگر میتواند در اختیارات نامحدود یک مسوول باشد مثلا در قضیه حقوق های نجومی در چارچوب اختیارات عمل شد اما بناحق یا درشهرداری ها
شاید اگر میزان آگاهی مردم بیشتر شود بخشی ازاین تناقضات مرتفع گردد اما ریشه کن نمیشود تنهاراه برای رفع این پارادوکس عمل به قانون است امری که مکتوب است وهمه ازآن آگاهند..ضمنا باید درقوانین اختیارات نامحدود برچیده شود وبرای آن حداکثر تعیین گردد.