این تناقض آشکار ویا پارادوکس چرا؟!
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از قوانین مدرن وبروز است ودر تمامی مراحل اداره جامعه حضور مردم به چشم میخورد. انتخابات در 4 بخش جامعه مجلس خبرگان وشورای اسلامی وریاست جمهوری وشوراها زمینه انتصابات را فراهم میکند .

اگر بدقت بنگریم ملت ایران در گزینشها ازدو مسیر اقدام میکند

 یک: انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برای گزینش رهبر وسپس فقهای شورای نگهبان واعضای مجمع تشخیص وبرخی مسوولان بلند پایه تا مسیر انقلاب در چارچوب قانون خدا پیش رود

دو:انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورئیس جمهور ونمایندگان شوراها تا در چارچوب قانون اساسی وسیاستهای کلی امور کشوررا پیش برند

بااینکه منشا هردو انتخابات واحد است وآن ملت است اما چرا منتصبین این دو منتخب مردم در عمل با هم درگیرند بعنوان مثال میان رهبری ورئیس جمهور که هردو منتخب بواسطه وبی واسطه ملتند هرچند گاه اختلاف نظر بوجود میاید چه دردوران رهبری امام راحل وچه در دوره فعلی یا میان وزیران ونمایندگان مجلس ویا میان آنان با امامان جمعه .ویا میان مسوولان وحوزه ها

این امر مقوله عجیبی است یک تناقض آشکار ویا پارادوکس که منصوبان منتخبان ملت ازدو ناحیه با هم سرشاخ میشوند . درحالیکه ملت آگاه است وقاعدتا نباید چهره های متناقض را درانتخابات های خود برگزیند چه نتیجه تحلیل انرژی های موجود درجامعه میشود. بنده در بخش دوم علل این تناقض یا پارادوکس را خواهم نوشت ان شاء الله