تاریخ انتشار:1395/09/06
کورش کیست؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

اخیرا عده ای وارد صحنه شده ودر مورد وجود کورش درتاریخ شبهه ایجاد کرده ومیکنند. خوب اینهم ازآن ماجراهاست که چون زورشان به ایرانی نمیرسد عناصر تاریخی را مورد یورش قرار میدهند. غافل ازآنکه تمام استناداتشان تاریخ غرب است واز خود مایه نمیگذارند. اما بنده برای اینکه کمی این عزیزان را وادار کنم تا تاریخ را بگردند بسراغ قرآن کریم میروم که تاریخی غیر قابل انکار دارد. این پرسش را از این عزیزان میکنم که ذوالقرنین کیست؟ همو که 8 آیه در سوره کهف درباره اوست .کسی که شرق وغرب عالم را درنوردید ودر شمال ایران سدی محکم ساخت. 14 قرن است که این چهره درپرده ابهام است اورا بجوئید واز وی بپرسید که کورش کیست؟ پاسخ شمارا خواهدداد

.حسین الله‌کرم مدعی شد کوروش وجود خارجی ندارد /در بین بستگان‌تان کسی هست نام جدش کوروش باشد؟

ایران وایرانی درآئینه قرآن