تاریخ انتشار:1395/09/06
دست ازریا بردارید
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

برخی از مردمان ما بزبان مدعی دینداری اند خوب باید گفت زبانتان را ببندید ودر رفتار تدین خودرا نشان دهید .برخی پیشانی خودرا با خرمهره داغ کرده اند تا تدین خودرا به ثبت برسانند بهرحال عبادات بسیار برای برخی مایه درد سر است وقادر نیستند آنرا تحمل کنند بناچار برپیشانی خود مهر داغ میگذارند .برخی هم شاید علامتی برای شناساندن خود میباشد تا آشکار باشد که او از همکیشان است .بهرحال بازار ریا داغ است ومردم از این بازار ریا بیزار . اینان که برپیشانی بهردلیل چه عبادی ویا سیاسی ویا بازی نشانه ای دارند چه روحانی یا غیر روحانی در هر سمتی هستند از کار کناره گیرند وبگوشه عزلت بروندبقیه عمر بهمان عبادتی که مشغول بودند سرگرم شوند ویا تلاش کنند آثار عبادت یا سیاسی وغیره را با هر وسیله ای پاک کنند . بخدا ی کریم اینگونه چهره ها دلهارا سیاه میکند وبرگناه علامت داران می افزاید. پیش بسوی عزلت ویا پاکی جبهات مسوده ومدوره