نقش فتوا وقانون درزندگی یک مسلمان
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بنام خدا

هر مسلمانی با دارا بودن هر مذهبی در زندگی خود با دودسته امور سرو کاردارد .دسته اول اصول وعقاید اوست که امور نظری اند وباید خود درآنها تحقیق کند وهرگونه تقلید وپیروی در اینگونه امور جایز نیست. دسته دوم امور عملی هستند که هر فرد مسلمان باید در زندگی خود آنهارا رعایت کند .به این امور فروع دین گویند.

در امور عملی دوبخش قابل ذکر است بخشی از امور مربوط به فرد است وبخش دیگرامور مربوط به اجتماع آن فرد.

در امور فردی هر مسلمان اگر محقق نباشد باید به فتاوای یک مرجع دینی عمل کند .اینگونه فتاوا در رساله عملیه مراجع جمع آوری شده است . اما در امور اجتماع وظیفه هر فرد مسلمان پیروی از قانون است و قانون اعم از مصوبات مجلس شورا ومجمع تشخیص واحکام حکومتی رهبری است. علت اینکه پیروی از قوانین توسط هر مسلمان الزامی است .این امر هم عقلانی است چه قانون محصول اراده جمعی است وهم شرعی چون پشتیبان قوانین تنفیذ رهبری قرار دارد

بنابراین در زندگی فردی واجتماعی هر مسلمان اطاعت از فتاوا در امور فردی وقوانین درامور اجتماعی الزامی است. ضمنا اگر در میان فتوا وقانون تعارضی پیش آید اجرای قانون بر فتوا مقدم است
نکته مهم:با توجه به اسلامی بودم مقررات کشور ایران عملا 90 درصد رسالات عملیه فاقد عملیاتی است چه بصورت قانون درآمده است تنها بخش عبادات است که در رسالات مورد عمل پیروان مراجع قرار دارد.