گزینش رهبری درجمهوری اسلامی ایران
نمایش 1-1 از 1 نتیجه
بنام خدا


از اغاز انقلاب اسلامی درسال 1357 تا کنون دوگزینش رهبری انجام شده است:

یک:با ورود امام راحل به کشور وحضورشان دربهشت زهرا وتکبیر مردمان حاضر درصحنه عملا امام راحل ازسوی مردم ایران برهبری برگزیده شدند.این اولین گزینش بود که ازسوی مردم مستقیما انجام شد انتخاب یک مرجع دینی با هر سن وویژگی که مردم قلبا بایشان دلبسته شده بودند صورت پذیرفت وهمین روش در قانون اساسی مصوب 1358 منظور گردید.

دو:در سال 1368 پس ازرحلت امام خبرگان رهبری در نشستی اضطراری نسبت به گزینش رهبری میانسال وغیر مرجع اقدام نمود که ایشان حضرت آیت الله خامنه ای بودند که در پست ریاست جمهوری قرار داشتند. بیشترین ملاک در مورد شخصیت ایشان حضورشان درصحنه سیاست ونمازهای جمعه بود که محبوبیت کافی درمیان مردم کسب کرده بودند .وهمین امر در قانون اساسی مصوب1368 منظور گردید.

بنابراین بموجب قانون اساسی موجود از جمله شروط رهبری آشنائی با سیاست روز ومحبوبیت لازم است ونیازی هم به مرجعیت نیست چون این امر عمومیت ندارد.بنابراین خبرگان رهبری وظیفه اشان چندان سنگین نیست . راه روشن است ودر میان فقیهان موجود که شاید تعداد آنان بیش از صدمورد است آنانکه در سیاست کشور حضور داشته ومحبوبیت لازم را داراهستند .میتوانند گزینش خودرا ازمیان انان انجام دهند.والبته در مورد ادامه وضعیت موجود نیز تصمیم بگیرند.