تاریخ انتشار:0000/00/00
ضرورت بازنگری درقانون اساسی
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکبار در27 پیش اصلاح شدکه عمده ترین تغییرات درآن درسه مورد ذیل بود:

تمرکز(دررهبری با حذف شورای رهبری- درقوه مجریه باحذف نخست وزیری- درقوه قضائیه باحذف شورای عالی قضائی)

اینک پس از این مدت طولانی ودر آستانه تشکیل دو مجلس خبرگان وشورای اسلامی بنظر میرسد که با اصلاح در قانون اساسی بتوانیم موتور پیشرفت کشوررا سریعتر نمائیم.البته موارد اصلاح بسیار است اما آنچه در این مقوله کوتاه مورد نظر است ادامه امر تمرکز درامور در بقیه مواردی که هنوز موجود است وموجب اشکالات عدیده شده است.

البته آگاه باشیم که گاهی ایجاد اختلاف درسیستم اداری کشور نه علت برون مرزی دارد ونه کسی قصد ایجاد اختلاف را دارد بلکه ماهیت امر وذات موضوع خود عامل اختلاف است وتا برطرف نشود همچنان درچنبره اختلاف هستیم والبته دشمن نیز بهره خودرا می برد.یکی از موارد ایجاد اختلاف تعدد مراکز قدرت برای انجام یک امر است مثلا اگر قصد پیشبرد اقتصاد مقاومتی را داریم قطعا باید این امر در یک قوه مثلا قوه مجریه پیگیری شود والا نتیجه درستی نمیدهد .

آنچه مدنظر برای تغییر درقانون اساسی است تمرکز امور اجرائی در قوه مجریه است. طبق اصل 113 قانون اساسی امور اجرائی کشور درعهده قوه مجریه است .دراینجا یک استثا هم شده است (جز اموری که دراختیار رهبری است) وجود این استثنا قوه مجریه را بدو بخش تقسیم کرده است .مهمترین بخش در عهده قوه مجریه است اما بخشی ازامورنیز درصلاحیت رهبری است .این عدم تمرکز حتما موجب اختلاف درمیان دستگاه های اجرائی می شود ودرمواردی تبعیض بوجود میاید که مانع حرکت جدی مسوولان میشود وازطرف دیگر مسوولیت مدیران نیز مخدوش رامیکند .چه باید کرد؟ دوراه وجوددارد:

یک:آنکه پست ریاست جمهوری حذف وامر قوه مجریه به رهبری منتقل شود ورهبری برای اداره امر دارای سمت معاون اول باشند که درامور اجرائی دولت را مدیریت نموده وایشان همتراز روسای دوقوه خواهند بود.

دو:آن بخش از امور اجرائی که دراختیار رهبری است به قوه مجریه منتقل شود ازجمله امور نیروهای مسلح ونهادهای اقتصادی وفرهنگی .با چنین اصلاحی در قانون اساسی یک قوه متمرکز اجرائی درکشور پدید میاید که پاسخگوی همه مسایل ازجمله اقتصاد مقاومتی است.

ضمنا بدانیم که این موارد در تمامی کشورهای اروپائی وآمریکا ودیگر کشورهای پیشرفته تجربه شده است ودر دوره مدیریت امام راحل عملا همه امور نیروهای مسلح ونهادهای موجود تحت دولت آن زمان اداره میگردید.