آیا ادیان الهی جهانی وناسخ یکدیگر بوده اند؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

در مورد پرسش اول که آیا دین خدا جهانی بوده یا منطقه ای پاسخ عقلانی بدین سوال اینستکه بله دین خدا جهانی ومتعلق به همه مناطق جهان بوده است.چه منطقی نیست که برای مردم مناطق مختلف ادیان متفاوت باشد واین امر خود ایجاد اختلاف میکند درحالیکه دین خدا مروج وحدت است .اگر تاریخ ادیان را ورق بزنیم می بینیم که دین آدم در میان همه فرزندانش حاکم بود وپس از توفان نوح تنها دین موجود دین نوح پیامبر بود که توسط فرزندانش به سراسر گیتی پخش شد .وزمانیکه دین ابراهیم آمد هدف جایگزینی با دین نوح بود وکثرت جمعیت وتوزیع آن در مناطق وعدم امکان ارتباطات سریع مدتها طول میکشید تا بعثت پیامبر جدید ودین او به همه جا برسد .اگر چه نرسد همان دین موجود برای مردم رافع مسوولیت بود ولی علمای دین موظف بودند که دین جدیدرا بدست آورده وبمردم بیاموزانند . ویکی از عوامل کوتاهی دراین امر روحانیون هر عصری بوده اند که حاضر نبوده دست از دین پدری خود بردارند .اما بهرحال دین ابراهیم وبعد موسی وعیسی ودین اسلام همگی جهانی بوده اند کما اینکه در همین عصر ما بسیاری هستند که از دین اسلام بی خبرند واین در مسوولیت روحانیت موجود است.

در مورد پرسش دوم خیر همه ادیان ناسخ قبلی نبودند تنها دینی که ناسخ دین قبلی خود بود اسلام است که بعلت انحرافات در دین مسیح کلا نسخ ودین جدیدی که تا پایان عمر بشر جاری است جایگزین شد .اما ادیان دیگر مکمل یکدیگر بودند مثلا دین مسیحی مکمل دین یهود وآن هم مکمل دین حنیف وبالاخره مکمل دین نوح بوده است.در عین حال اصول دین واصول احکام درهمه ادیان الهی یکی است .عبادات معاملات واحکام در همه ادیان وجودداشته است اما در هرزمانی تغییراتی درآنها داده شده است وآخرین وکاملترین دین دین اسلام است که در زمان حضرت صاحب س درهمه عالم پیاده خواهد شد.