پیامبران اولوالعزم پیروکدامین دین بودند؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

میدانیم که حضرت آدم اولین پیامبر وصاحب دینی مقدماتی بود که آن دین وپیروانش کلا درتوفان نوح ازمیان رفت واثری ازآن باقی نماند .اولین پیامبر اولوالعزم حضرت نوح بودند وپس از ایشان بترتیب حضرت ابراهیم  حضرت موسی حضرت عیسی وحضرت محمد ص پیامبران اولوالعزم بودند یعنی هریک دارای کتاب ودین مستقلی آوردند که مکمل دین قبلی محسوب میشد.

همه پیامبران دیگر نیز پیرو دین پیامبر اولوالعزم زمان خود بوده ومروج آن بودند .اما خود پیامبران ا ولوالعزم پیش از بعثت دارای چه دینی بودند؟ پاسخ منطقی وخردمندانه باین پرسش چنین است .

پیامبری که خود آورنده دین جدیدی است منطقی نیست که ازدین پیامبر گذشته که دوران آن رو باتمام است پیروی کند ولذا هر پیامبر اولوالعزم ازبدو تولد تا زمان بعثت تحت هدایت فرشته الهی با همان دینی که بعدا می آورند تربیت میشدند وچون پیامبران یادشده امی بودند لذا میبایست قبلا با دین جدید واحکام آن آشنا شده تا در زمان بعثت آنرا بدیگران بشناسانند.

بنابراین درمورد پیامبر اسلام ایشان نه مسیحی بودند ونه بدین حنیف ابراهیم بلکه ازهمان آغاز تولد برشیوه اسلام تربیت شده ودر زمان موعود آنرا به بشریت اعلام فرمودند.