لزوم تغییر نام مجلس خبرگان رهبری
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

ان شاءالله مجلس جدیدخبرگان رهبری درآینده نزدیک تشکیل خواهدشد.بنظر حقیر اولین اقدام باید درجهت تغییر نام این مجلس باشد تا موجب شبهات دراذهان مردم نگردد. چرا که مجلس صرفاازفقهای خبره اهل تشیع تشکیل میگردد وچنین مجلسی با نام آن که خبرگان رهبری است تجانسی ندارد.زیرا:

بموجب اصل 109 قانون اساسی رهبری دارای شرایط زیر است:

صلاحیت علمی برای افتاء-عدالت-تقوا-بینش سیاسی-بینش اجتماعی-تدبیر-مدیریت-قدرت کافی برای رهبری

از این 8 مورد تنها درمورد فقاهت رهبری نمایندگان مجلس خبرگان دارای صلاحیت کافی هستند اما درسایر موارد مجلس نیازمند متخصصین دیگری هست ولذا اگر نمایندگان محترم مجلس خبرگان نظرشان براصلاح مجلس نباشد باید نام آنرا به مجلس خبرگان فقهی تغییر دهند والا با نام فعلی باید آئین نامه مجلس تغییر کند ومتخصصین دیگری دررشته های سیاسی مدیریت جامعه شناسی وبویژه زنان ونمایندگانی از سایر ادیان ومذاهب دیگر درمجلس آینده حضور پیدا کنند تا بتوان درآینده مجلسی درخور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دست آورد مهم ملت ایران ویادگار امام راحل هست ایجاد گردد.