چگونه مشکل همجنسگرائی راحل کنیم؟
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

بنام خدا

همجنسگرائی انواع گوناگونی دارد که درغرب بدلیل اهداف پلید بحث های گوناگونی درباره انها میشود واصل مشکل درمیانه این بحث ها گم میشود.اگر حقیقت این امر وموارد اصلی آن شناخته شود راه حل آن نیز آسان خواهدبود.

مقدمه:
خداوند انسان را نر وماده آفریده است تا نسل آنان افزون شود اگر جز این بود درهمان آغاز خلقت منقرض شده بودیم. درنتیجه امر طبیعی آمیزش مرد با زن است وخلاف آن یعنی مرد بامرد وزن بازن امری غیر طبیعی است ولذا برخورد قانون الهی با اینگونه موارد تحت عنوان لواط ومساحقه شدید است. اما هر قانونی استثنا نیز دارد بعلاوه در موارد مصلحت وضرورت نیز تغییر مییابد. اینک برای تشخیص موارد استثنا ویا ضرورت این پدیده را بررسی می کنیم.

ا- مردی که تمایل دارد با مرد دیگر بعنوان فاعل اقدام کند قطعا میتواند با زن ویا جانور نیز این کاررا انجام میدهد .پس این مرد انتخاب های مختلف دارد وبراساس قانون باید آن شیوه ای را برگزیند که طبیعی وقانونی است چون قرار نیست جامعه بدون قانون وبراساس میل افراد بچرخد.اما مردی که تمایل جنسی خودرا به عنوان مفعول با مرد دیگری انجام میدهد این مرد دارای طبیعتی مردانه نیست وتمایلش امری طبیعی است چون طبیعت یک مرد غیر از این است ولذا مانند زنان مفعول واقع میشود .
اگر مشکل این مرد حل نشود دردرجه اول خوداو قربانی هوسهای لواطان قرار میگیرد ودوم اینکه خودنیز محروم از تمایلات طبیعی خویش میشود. پس باید مشکل این مرد که درواقع
مرد نیست حل گردد واگر این مشکل حل گردد از میزان مفاسد ردیف اول نیز کاسته میشود.

راه حل:در گذشته مساله تغییر جنسیت ازطریق جراحی مطرح شده است وظاهرا آثار خوبی هم نداشته است .چرا باید ما مردم را مجبور به عملی دشوار کنیم .اگر مردی طبیعت زنانه دارد ومایل است زن باشد اورا نزد پزشک متخصص فرستاده وپس ازتائید جنسیت واقعی وی هویت اورا قانونا تغییر دهیم با نامی زنانه وثبت در شناسنامه .در این صورت او دیگر زن است ومیتواند اولا نیاز خودرا آزادانه با یک مرد تامین کند (ازدواج) ودرثانی مردانی که تمایلات اینگونه موارد را دارند نیز به هدفشان میرسند ودیگر اقدام آنان نیز لواط تلقی نمیگردد. چرا که عمل جنسی با همسر از هر قسمتی که باشد غیر مجاز نیست.
در مورد زنانی که تمایلات مردانه دارند نیز میتوان همین رویه را دنبال نمود.
با چنین اقدامی میتوان ریشه همجنسگرائی را برکند وموارد خاص دیگررا براساس مقررات بشدت برخورد نمود.