تاریخ انتشار:0000/00/00
کودک مادر وعشق
نمایش 1-1 از 1 نتیجه

 

بنام خدا

دنیای کودکان شگفت انگیز ودیدنی است وشگفت آورتر ازآن دنیای مادران است که در کنار فرزندان خود به پرورش آینده جهان مشغولند زیباترین صحنه های زندگی را تنها میتوان درفضای میان مادر وکودکش دید جائیکه تنها خداوند ازآن آگاهی کامل دارد.مادر آفریدگار کودک خود است وهمچون خداوند هستی بخش با دادن شیر بفرزند خود وسپس شیره جانش به تکامل آفرینش او یاری میرساند.عشقی که میان مادر وفرزند جاری است ازهمان عشق آفریدگارهستی به آفریده های خود مایه میگیرد.

مادر خداوند پرورش دهنده کودک است

بنام خدا

خداوند دارای دوصفت بارز است یکی آفرینش ودیگری پرورش (خالقیت وربانیت) نقش اول را به مرد ودومی را به مادر داد مرد درچند لحظه نقش خودرا عملی میکند اما بار اصلی بردوش مادر است که ازهمان آغازین لحظه نطفه درشکم تا پایان عمر این نقش رابردوش میکشد .فرزند زمانیکه برشد کافی رسید خودرا جدا ازمادر میپندارد اما مادر کماکان بااوست وتا لحظه مرگ خود اورا رها نمیکند همانگونه که خداوند ربانیت خودرا درمورد بندگان خود رها نمیسازد.

زن مادر واستقلال

بنام خدا

میگویند خداوند ابتدا آدم را آفرید واو احساس تنهائی کرد پس آنگاه حوارا آفرید هم اورا ازتنهائی درآورد وهم برای فرزندش وخودش مادری کند .آری زن علاوه بر پرورش فرزند خود پرورش دهنده همسر خود نیز هست .اوهمسر خودرا ازمادرش تحویل گرفته وخود نقش مادری را برایش پی میگیرد . اینها دلیل براستقلال زن نسبت به مرد است . خداوند با آفرینش مرد درآغاز قصدداشت تا موجودی مستقلتر ازاو بیافریند تا وی رانیز پرورش دهد . اگر ابتدا زن آفریده میشد شاید دیگر آفرینش مرد نیازی نبود. بار اصلی جهان بردوش زنان ومادران است وبهمین خاطر مساله سنگین سرپرستی ازدوش زنان برگرفته شده وبردوش مردان قرارگرفته است چه زن ومادر خود وظیفه سنگینتری بردوش دارد.

زن کودک ودنیای مجازی

بنام خدا

متاسفانه برای مادران وزنان وکودکان در جهان مجازی کارچندانی نشده است .وغالبا کارها مردانه بوده است .البته درزمینه سرویسهای وبلاگدهی وشبکه های اجتماعی بسیار اندک دراین زمینه کار انجام شده است وحضور سایت مامانی ها که اخیرا فعالیت خودرا آغاز نموده است بفال نیک گرفته وموفقیت سایت ومدیریت آنرا ازخداوند دراین زمینه فرهنگی خواستاریم بنده برخی ازفعالیتهائی که دراین وادی صورت پذیرفته را درچند پست گزارش میکنم امید است مورد پسند واقبال قرار گرفته وموجب رونق این بازار گردد.

سرویسهای وبلاگدهی ویژه کودکان ودانش آموزان

بنام خدا

سرویسهای ویژه کودکان

http://www.mamaniha.com

http://niniweblog.com/

http://ninisalam.com

http://ninipage.com

http://www.parsbaby.com/

سرویسهای ویژه دانش آموزان

http://sepehrblog.ir

http://almr.ir/

سرویسهای وبلاگدهی ویژه خانمها ومدارس

بنام خدا

 

 

سرویسهای ویژه خانمها

http://www.mamaniha.com

http://shamimblog.ir

http://zananblog.com

http://zanblogger.com

مربیان پرورشی

http://www.rayanblog.ir

سرویس وبلاگدهی ویژه مدارس

http://madresehblog.com

شبکه های اجتماعی ویژه مادران وکودکان

بنام خدا

 

 

شبکه های اجتماعی ویژه مادران وکودکان

http://www.familyface.ir/

http://www.niniface.com

http://www.ninipage.com/

http://saznaa.ir